LABORATÓRIA

   Katedra inžinierskej geológie disponuje laboratóriami vybavenými na stanovenie základných fyzikálnych, mechanických a niektorých technických vlastností zemín a skalných hornín dôležitých pre geotechnické účely i účely využívania hornín ako stavebného materiálu. Laboratóriá slúžia v prvom rade pre potreby vyučovacieho procesu.

   Pre záujemcov z praxe i z akademických pracovísk (spolupráca na výskumných projektoch) katedra ponúka možnosť stanovenia pomerne širokého spektra vlastností podľa aktuálnych štandardných postupov na vlastnom prístrojovom vybavení.

 
Činnosti vykonávané v jednotlivých laboratóriách:

Laboratórium výskumu skalných a poloskalných hornín 

 • príprava vzoriek ku skúškam: rezanie skúšobných teliesok pravidelných geometrických tvarov – kocky, hranoly, valčeky, drvenie, mletie, parafínovanie
 • zisťovanie fyzikálno-mechanických a technických vlastností skalných a poloskalných hornín postupmi podľa aktuálnych STN, EN, prípadne medzinárodných noriem:

stanovenie mernej hmotnosti (klasickým pyknometrom s vodou i strojovo héliovým
pyknometrom) 

– stanovenie objemovej hmotnosti 

– stanovenie nasiakavosti 

– stanovenie celkovej pórovitosti 

– stanovenie pórovitosti efektívnej pre hélium 

– meranie rýchlosti šírenia ultrazvukových vĺn 

– stanovenie pevnosti v prostom (jednoosom) tlaku 

– stanovenie pevnosti v ohybe pod sústredeným zaťažením 

– stanovenie pevnosti v priečnom ťahu (brazílska skúška) 

– stanovenie pevnosti v strihu 

– stanovenie šmykových parametrov v sklonených matriciach 

– stanovenie pevnosti pri bodovom zaťažení (Point load test) 

– stanovenie vtlačnej pevnosti 

– stanovenie odrazovej tvrdosti Schmidtovým kladivom 

– stanovenie deformačných parametrov (statický i dynamický modul pružnosti, moduly     deformácie, Poissonovo číslo) odporovou tenzometriou i optickými metódami 

– stanovenie koeficientu lineárnej teplotnej rozťažnosti 

– stanovenie mrazuvzdornosti 

– stanovenie odolnosti proti kryštalizácii solí 

– stanovenie indexu odolnosti (Slake durability test) 

– stanovenie obrusnosti kameniva v bubne mikro-Deval. 

   Laboratórium je vybavené hydraulickým lisom s možnosťou vyvodenia statického jednoosového zaťaženia do 1 000 kN. Súčasťou lisu je dynamometer.

Kontakt: RNDr. Tatiana Durmeková, PhD., durmekova@fns.uniba.sk, tel.: 02/602 96 464

 

Laboratórium výskumu vlastností zemín 

– príprava vzoriek ku skúškam: sušenie, drvenie, mletie, delenie, osievanie, ultrazvuková
dezintegrácia, odstránenie organických látok žíhaním alebo chemicky, parafínovanie alebo
vákuové balenie pre zachovanie vlhkosti

 • zisťovanie základných fyzikálnych, mechanických a technických vlastností zemín:

– stanovenie vlhkosti

– stanovenie zrnitosti osievaním a hustomerom

 •  stanovenie medze tekutosti Casagrandeho metódou i kužeľovou skúškou
 •  stanovenie medze plasticity

– stanovenie mernej hmotnosti (klasickým pyknometrom s vodou i strojovo héliovým
pyknometrom)

– stanovenie objemovej hmotnosti

– stanovenie celkovej pórovitosti

– stanovenie medze zmraštenia a lineárneho pretvorenia pri sušení

– stanovenie obsahu karbonátov (v Jankov vápnomeri i švajčiarskou karbonátovou minibombou)

– stanovenie zhutniteľnosti skúškou Proctor standard (ručne i strojovo)

– stanovenie šmykových parametrov v modernom krabicovom šmykovom prístroji

– stanovenie stlačiteľnosti a deformačných modulov v oedometri

– stanovenie presadavosti

– stanovenie priepustnosti (výpočtom z koeficienta konsolidácie alebo v priepustomeri s premenlivým hydraulickým spádom)

– stanovenie napučiavania v oedometri

– stanovenie pH

– stanovenie sorpčnej kapacity miešacími skúškami (miešanie zemín so skúšobnými
roztokmi v trepačke, v centrifúge oddelenie rovnovážnych roztokov na analýzu,
vyhodnotenie dodaných chemických rozborov)

Kontakt: RNDr. Tatiana Durmeková, PhD., durmekova@fns.uniba.sk, tel.: 02/602 96 464

 

Laboratórium výskumu bentonitov 

– príprava vzoriek: šetrné sušenie, mletie a achátovanie, lisovanie vysokohustotných
skúšobných teliesok v špeciálnych formách, vákuové balenie pre zachovanie vlhkosti

 • zisťovanie fyzikálnych vlastností bentonitov:

 • – stanovenie mernej hmotnosti héliovým pyknometrom (jediná metóda odporúčaná pre bentonity)

  – stanovenie vlhkosti, zrnitosti a Atterbergových medzí konzistencie ako u iných zemín

  – stanovenie medze zmraštenia a lineárneho pretvorenia pri sušení

  – stanovenie adsorpcie vody metódou Enslin-Neff

  – stanovenie tlaku napúčania vo vysokokapacitnom oedometri (do 9 MPa)

  Kontakt: doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD., adamcova@fns.uniba.sk, tel.: 02/602 96 464