TERÉNNE CVIČENIE 2

Cieľ predmetu:

Terénne cvičenie 2 je zamerané na problémy a praktické aplikácie inžinierskej geológie a hydrogeológie v stavebnej praxi, predovšetkým na výstavbu inžinierskych diel v zložitých geologických štruktúrach v Rakúsku a Taliansku. Popri hodnotení inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov sa študenti oboznámia s uplatnením metód geotechnického a environmentálneho inžinierstva, zakladaním cestných a diaľničných objektov (zárezy, mosty a pod.), hydrotechnických diel (priehrady, privádzače atď.), ako aj hodnotením geologických hazardov a rizík a sanačných opatrení. Ďalej TC 2 prezentuje racionálne využitie a ochranu pitných vôd, ako aj zdrojov termálnych a minerálnych vôd.

Stručná osnova predmetu:

1. Hodnotenie inžinierskogeologických pomerov v Rakúsku 2. Charakteristika svahových deformácií (zosuvy a skalné zrútenia v Korutansku-Rakúsko a Taliansku) 3. Zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov výstavby mostných objektov diaľničnej komunikácie v údolí Liesertal 4. Zosun Vajont-Taliansko, geodynamické javy v Dolomitoch 5. Systém prečerpávacej vodnej elektrárne Malta 6. Zdroje pitnej vody a termálnych vôd vo Villachu.

Fotky :

TC2 (9/2011)