APVV

V rámci projektov APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) sa na katedre riešili nasledovné úlohy:

  • Štúdium vlastností hornín a vyšetrovanie štruktúrno-textúrnych charakteristík hornín s koreláciou na termofyzikálne a fyzikálno-mechanické vlastnosti v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV (2011- 2013, ved. riešiteľ T. Durmeková)
  • Vývoj dištančnej metódy monitorovania stožiarov vysokého napätia v územiach ohrozených zosuvmi v spolupráci so SEPS (Slovenská elektronizačná a prenosová sústava) (2011 – 2013, zodp. riešiteľ J.Vlčko ).