GRANTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

V rámci projektov GUK (Granty Univerzity Komenského) sa na katedre riešili nasledovné úlohy:

 • Geologické hazardy a riziká, hodnotenie, prevencia a prognóza na území Sereď-Hlohovec, spracované v prostredí GIS (Martin Bednárik, 2001).
 • Charakteristika a vlastnosti stavebného kameňa na historických pamiatkach Bratislavy (Laho Marek, 2002).
 • Stanovenie dĺžkovej teplotnej rozťažnosti vybraných typov hornín (Zuzana Pagáčová, 2005).
 • Kvantitatívna analýza zložiek geologického prostredia regiónu Levoča spracovaná v prostredí geografických informačných systémov (Barbora Magulová, 2008)
 • Vplyv teplotných cyklov na pretvárne a pevnostné charakteristiky horninového materiálu (Martin Brček, 2008).
 • Vplyv teploty na stavebný a dekoračný kameň (Zuzana Kompaníková, 2009).
 • Hodnotenie vybraných geohazardov regiónu Levoča (Barbora Magulová, 2009).
 • Teplota – faktor štruktúrneho oslabenia horninových masívov (Martin Brček, 2009).
 • Potenciálny vplyv VD Siladice na dynamiku zložiek geologického prostredia vo vybranej časti zosuvného územia Hlohovec – Sereď (Lenka Petrydesová, 2009).
 • Kryštalizácia ľadu ako faktor degradácie horninového materiálu (Ivana Šimková, 2011)
 • Aplikácia neurónových sietí pri hodnotení zosuvného hazardu (Rudolf Tornyai, 2013)
 • Hodnotenie náchylnosti územia na zosúvanie metódou fuzzy logiky (Martin Dunčko, 2013)