DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 4.1.26 Inžinierska geológia
Študijný program: Inžinierska geológia (denná / externá forma štúdia)
Program študijného odboru (.pdf)