VEGA

V rámci projektov VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ a SAV) sa na katedre riešili nasledovné úlohy:

 • Inžinierskogeologická optimalizácia situovania ekologicky rizikových stavieb (1992-1994, M. Hrašna).
 • Kvantitatívna charakteristika poruchových zón v horninovom prostredí (1992-1994, P. Wagner).
 • Inžinierskogeologická typizácia a monitorovanie skalných zárezov ako prostriedok prognózy ich stability (1992-1994, R. Holzer).
 • Vysokodisperzné zeminy Západných Karpát – geobariéry šírenia znečistenia v geologickom prostredí (1994 V. Letko, 1995-1996 R. Adamcová).
 • Hodnotenie kvality hornín z hľadiska ich využitia ako stavebného materiálu (1994-1996, P. Wagner).
 • Inžinierskogeologická klasifikácia geologických telies slovenských Karpát (1995-1997, R. Ondrášik).
 • Geologické prostredie, jeho vhodnosť a ochrana pri budovaní líniových stavieb (1995 -1997, R. Holzer).
 • Výber neštandardných tesniacich materiálov skládok, určenie vlastností a spôsobu zabudovania do dna a svahov skládok (1995-1997, M. Matys).
 • Hodnotenie inžinierskogeologických faktorov zapríčiňujúcich porušenie historických pamiatok (1997-1999, J. Vlčko).
 • Kvantitatívne parametre retardačnej schopnosti jemnozrnných zemín (1997-1999, R. Adamcová).
 • Seizmotektonická aktivita Západných Karpát (1998-2000, M. Hrašna).
 • Hodnotenie geologického prostredia pre úlohy tunelárstva (1998-2000, P. Wagner).
 • Posúdenie vhodnosti kameniva pre alternatívne využitie v stavebníctve (2000-2002, P. Wagner).
 • Zmeny mechanických vlastností popolčeka v čase (2000-2002, M. Matys).
 • Geologické hazardy a riziká pri využívaní krajiny na Slovensku, ich hodnotenie a prevencia (2002-2004, R. Ondrášik).
 • Analýza dynamiky horninového prostredia a jeho vplyv na stabilitu historických objektov (2002-2004, J. Vlčko).
 • Výskum interakcie medzi zeminami a geovýrobkami pre ochranu a odstránenie rizík geobariér (2002-2004, T. Ayele a M. Matys).
 • Horniny ako stavebný kameň na historických pamiatkach Bratislavy – ich porušenie a zmena vlastností v čase (2003-2005, R. Holzer).
 • Monitoring zosuvov na vybraných historických stavbách na Slovensku (2003-2005, J. Vlčko).
 • Geoenvironmentálna optimalizácia využitia územia v procese územného a krajinnoekologického plánovania (M. Hrašna, 2004-2006).
 • Zisťovanie účinnosti vystužených zemín geomrežami (M. Matys, 2005-2006).
 • Hodnotenie zosuvných rizík v podmienkach Slovenska (2005-2007, R. Ondrášik, M. Bednarik).
 • Laboratórne zisťovanie účinnosti tesniacich vrstiev uzatvorenia skládok a environmentálnych záťaží (M. Matys, 2007-2008).
 • Komplexná analýza lineárnej teplotnej rozťažnosti a objemových zmien hornín vplyvom teploty a ich prejav v zhoršovaní kvalitatívnych parametrov horninového materiálu i horninových masívov, (2007-2009, T. Durmeková).
 • Postupná degradácia horninového materiálu a horninových masívov vplyvom vlhkostno-tepelných zmien (2008-2010, J. Vlčko).
 • Ílové minerály vo vulkanických horninách verzus odolnosť voči zvetrávaniu (2009-2011, R. Adamcová).
 • Pseudostatická a dynamická analýza stability svahov v 3D (2009-2011, V. Greif).
 • Diagnostika vlastností, stavu a vhodnosti prírodného stavebného kameňa surovinovej bázy Slovenska pre reštaurovanie historických objektov (2009-2011, M. Laho).