TERÉNNY KURZ TECHNICKÉHO PRIESKUMU

Cieľ predmetu:

Pomenovanie a opis hornín.Spôsoby vŕtania,odber vzoriek hornín.Poľné skúšky hornín. Technické požiadavky na vybudovanie vodného zdroja, prevádzka čistiarne odpadových vôd. Hydraulická ochrana kvality podzemnej vody.

Stručná osnova predmetu:

Spôsoby vŕtania – špírálové, jadrové, drapákové a iné. Odber vzoriek hornín neporušených, porušených a technologických. Poľné skúšky hornín – penetračné, presiometrické, zaťažovacie, rádiometrické a iné. Spôsoby vystrojovania definitívnych odberných zariadení.Prevádzka čistiarní odpadových vôd. Ochrana kvality podzemnej vody v okolí Slovnaftu.