RNDr. Tatiana Durmeková, PhD. – Tajomníčka katedry

  • Tajomníčka katedry

 

– životopis

 – prehľad publikačnej činnosti

 – prehľad pedagogickej činnosti

Curriculum vitae

  Vedecko-výskumný pracovník s ukončeným VŠ vzdelaním v roku 1985 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore Inžinierska geológia, hydrogeológia a úžitková geofyzika, so získaným titulom doktor prírodných vied (RNDr.), v roku 2004 získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doktor (PhD.). Je zodpovedná za Laboratórium mechaniky skalných hornín na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK. Zaoberá sa stanovením vlastnosti skalných a poloskalných hornín v laboratóriu a ich komplexnou charakteristikou z hľadiska využívania hornín ako základovej pôdy alebo stavebného materiálu. Oblasťou výskumu sú najmä zmeny vlastnosti hornín vplyvom vonkajších podmienok prostredia (vplyv teploty, mrazu, vody, prítomných solí).

  V oblasti pedagogickej činnosti vedie prednášky a cvičenia z predmetov Fyzikálne a technické vlastnosti hornín, Technika laboratórneho inžinierskogeologického výskumu a Stavebné nerastné suroviny. Podieľa sa i na výučbe predmetu Metódy litogeografického a geomorfologického výskumu pre študentov magisterského študijného programu Fyzická geografia a geoinformatika. Priebežne vedie, konzultuje a oponuje postupové bakalárske, magisterské a dizertačné práce.

    Pracuje vo výbore profesijnej organizácie Slovenskej asociácie inžinierskych geológov od r. 2010, je členom Slovenskej geologickej spoločnosti a aktívnym členom technických komisií Slovenského ústavu technickej normalizácie (TK 14 – Geotechnika a TK 75 Kameň a kamenivo). Spolupracuje na tvorbe a pripomienkovaní technických noriem v odbore.

Zoznam publikačnej činnosti

 

zoznam – Akademická knižnica UK

Frankovská J. – Durmeková T., 2011: Specific features of weak rock laboratory testing. Proc. of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. A. Anagnostopoulos et al. (Eds.), IOS Press BV, 337-342

Kompaníková Z. – Durmeková T. – Vlčko J. – Brček M. – Gómez-Heras M., 2011: Pozorovanie zmien travertínov vyplývajúcich z teplotnej záťaže. [Monitoring of travertine changes resulting from thermal load.] Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 3, 1, s. 83-94

Ružička P. – Durmeková T. – NOVÁČIKOVÁ J., 2011: Význam vhodného výberu prírodného kameňa pre dlažbu v administratívnych a polyfunkčných budovách. Stavebné materiály, 2, 2011, JAGA GROUP, s.r.o., 44-46

DURMEKOVÁ, T. – JANEGA, A. – ADAMCOVÁ, R., 2010: Posúdenie vplyvu degradačných laboratórnych skúšok na kamene pomocou optickej porozimetrie. [Assessment of laboratory deterioration tests impact on stones by means of optical porosimetry.] Mineralia Slovaca, 42 (2010), ISSN 0369-2086, 217-228

ŠIMKOVÁ, I. – DURMEKOVÁ T., 2010: Hodnotenie trvanlivosti prírodného a konglomerovaného kameňa podľa technických noriem. [Natural and agglomerated stone durability assessment according to technical standards.]Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 2, 1, s. 75-83

DURMEKOVÁ, T., WAGNER, P., VRÁBEĽ, P., 2010: Využitie rúbaniny z tunelov na Slovensku. Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. Nový Smokovec, ISBN 978-80-232-0306-6, 103-108

ONDRÁŠIK, R., PUTIŠ, M., GAJDOŠ, V., SULÁK M., DURMEKOVÁ, T., 2009: Blastomylonitovo-kataklazitové zóny a ich vplyv na svahové deformácie v Lúčanskej Fatre. [Blastomylonitic-cataclastic zones and their influence on slope deformations in the Lúčanska Fatra Mountains.] Mineralia Slovaca, 41 (2009), ISSN 0369-2086, 395-406

ADAMCOVÁ, R. – FRANKOVSKÁ J. – DURMEKOVÁ T., 2009: Engineering geological clay research for a radioactive waste repository in Slovakia. Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 1, 2, s. 71- 82

ONDRÁŠIK, R., DURMEKOVÁ, T., 2009: Žulové masívy Západných Karpát ako prostredie stavebnej činnosti. [Granitic rock masses of the Western Carpathians and civil engineering activities.] Geotechnika, 3, 2009, s. 9-15

Frankovská, J., Durmeková, T., Slaninka, I., 2008: Inžinierskogeologická charakteristika hostiteľská prostredia pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov na Slovensku. [Engineering geological characteristics of host rock environment for deep geological repository of radioactive waste.] Geotechnika, 1, 2008. s. 17 – 22

Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vedeckej práci
Prednášky, cvičenia, kurzy, terénne cvičenia