doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD.

-životopis
-prehľad publikačnej činnosti
-prehľad pedagogickej činnosti

  Vzdelanie

 • 1962-1965 Gymnázium   Makarenkova, Bratislava s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky
 • 1965-1970 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Inžinierska geológia a hydrogeológia
 • 1972 titul RNDr.
 • 1975-1976  Postgraduálny kurz pre čs. expertov v zahraničí, anglický jazyk
 • 1981 titul PhD. (externé doktorandské štúdium na PRIF UK),
 • ———————————————————————————————————
 • 1991 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Inžinierska geológia (na PRIF UK)
  Zamestnanie
 • 8. 1970-8.1976  Geologický ústav D.Štúra v Bratislave, od r. 1973 ako ved. oddelenia inžinierskej geológie
 • 9.1976-  Katedra inžinierskej geológie PRIFUK, vedecký pracovník, docent,
 • od r. 2005 -2012 vedúci katedry, od r. 2012 docent
 • predseda Rady pre vedu  Geologickej sekcie PRIF UK
 • člen Odborovej komisie (Inžinierska geológia), magisterskej štátnicovej komisie (Inžinierska geológia a hydrogeológia, Environmentálna geológia) a bakalárskej štátnicovej komisie (Geológia)
 • 1991-1992  predseda  Akademického senátu PriF UK
 • 2001  hosťujúci professor  na  Univerzite Kyoto, Japonsko
  Stáže
 • 1986: 6- mesačná stáž na Universite Patras a Geologickej službe v Aténach, Grécko
 • 2002-2003: 12 mesačný pobyt na Univerzite v Kyoto, Japonsko,  hradený  Japonským ministerstvom  školstva
  Ocenenia
 • 2005 – Ocenenie Národného kultúrneho inštitútu, reg. stredisko v Cuzcu za práce na záchrane Machu Picchu (UNESCO pamiatka), Peru
 • 2011 – Cena rektora UK za vedenie vynikajúcej diplomovej práce (L. Rezičová )
  Odborné zameranie:inžinierska geológia a environmentálna geológia
  Súčasná oblasť výskumu: Výskum termofyzikálnych vlastností hornín, vplyv teplotných cyklov na pomalé svahové deformácie, inžinierskogeologické problem pri ochrane historických objektov, stabilita skalných svahov
  Odborná prax: 6 rokov na ŠGÚDŠ v inžinierskogeologické mapovanie,  úlohy v rámci VČ – mapy IG pomerov, špeciálne IG mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov, zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov historického jadra Banskej Štiavnice (UNESCO pamiatka) monitoring stability horninových masívov pod historickými objektmi, inžinierskogeologická pasportizácia historických objektov SR (35 stredovekých hradov), podrobný návrh sanácie hradov Spiš (UNESCO pamiatka),  inžinierskogeologický prieskum pre prečerpávacie elektrárne (Trstie, Kunova Teplica), zhodnotenie stability stožiarov VN, hodnotenie priebehu vlhkosti v pilieroch kostola Majstra Pavla v Levoči a množstvo iných úloh.
  Vedenie projektov:
  Zodpovedný riešiteľ a koordinátor  medzinárodných projektov:
 • 1999-2001Spoločný program UNESCO/IUGS , projekt IGCP-425 (zodp. riešiteľ Prof.Sassa, Japonsko), subprojekt č.5  Slope deformation and other geohazards endangering the stability of historic sites in the Western Carpathians“, zodp. riešiteľ  za SR J.Vlčko
 • 2002-2004 Gr/Slov/5/02 Projekt medzinárodnej bilaterálnej Grécko-slovenskej spolupráce „Metodika inžinierskogeologického výskumu pri záchrane historických pamiatok – spracovanie smernice“ , zodp. riešiteľ
 • 2003-2005   UNESCO/ICL/Jap   Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce spolupráce „Zhodnotenie zosuvného rizika na Machu Picchu,  svetovej kultúrnej pamiatky UNESCO“ , zodp. riešiteľ
 • 2003-2005 Program EU- COST ACTION 625 –„ 3D Monitoring aktívnych tektonických štruktúr“, zást. vedúceho riešiteľa  J.Vlčko
 • 2004-  Projekt medzinárodného konzorcia o zosuvoch IPL-101-2 :Landslides monitoring and slope stability at selected historic sites in Slovakia, zodp. riešiteľ
 • 2002-2003 Japonsko-slovenský  projekt „Slope deformations influencing cultural heritage, preservation and monitoring techniques“, doba riešenia (predložený na schválenie), zodp. riešiteľ J.Vlčko
 • 2008-2010  5. rámcový projekt EU: Services and Applications for Emergency Response, ved. riešiteľ
 • 2013-2014 APVV  – SK-CN-0017-12  Research and Development Cooperation Slovakia – China: Hodnotenie zosuvného hazardu a rizika svetovej prírodnej pamiatky UNESCO Danxia, Čína, zodp. riešiteľ
  Zodpovedný riešiteľ  domácich grantov a projektov za posledných 10 rokov:
 • 2002-2004  VEGA 1/9159/02 : Analýza dynamiky horninového prostredia a jej vplyv na stabilitu historických objektov
 • 2007-2009 VEGA Komplexná analýza lineárnej teplotnej rozťažnosti a objemových zmien hornín vplyvom teploty a ich prejav v zhoršovaní kvalitatívnych parametrov horninového materiálu i horninových masívov, zástupca ved. riešiteľa
 • 2008-2010 VEGA 1/0499/08:Postupná degradácia horninového materiálu a horninových masívov vplyvom vlhkostno-tepelných zmien, ved. riešiteľ
 • 2006-2009   APVV-0158-06: Neotektonická aktivita územia Západných Karpát, ved. Doc. Marko, spoluriešiteľ
 • 2010-2014  APVV-0330-10: Vývoj dištančnej metódy monitorovania stožiarov vysokého napätia v územiach ohrozených zosuvmi
 • 2010-2014  APVV-0641-10 Štúdium vlastností hornín a vyšetrovanie štruktúrno-textúrnych charakteristík hornín s koreláciou na termofyzikálne a fyzikálno-mechanické vlastnosti, spoluriešiteľ
  Vyžiadané prednášky
 • Engineering geological maps related to waste disposal sites, Matraháza, Maďarsko, 1991
 • Methodical aspects of special maps for waste disposal sites, Matraháza, Maďarsko, 1991
 • Slope deformations and cultural heritage in Slovakia, Niigata University, Japonsko, 2002
 • Monitoring of Creep Movements at World Heritage Site Spis Castle (Slovakia), 2002 Tokushima, Japonsko, Japan landslides conference, Tokushima, Japonsko
 • Engineering Geological Problems at UNESCO sites in Slovakia , Osaka University,  Japonsko, 2002
 • Slope deformations and cultural heritage in Slovakia, Kyoto University, Kyoto landlside section, 2001
 • Teplotná deformácia-faktor štruktúrneho oslabenia horninového masívu, STU SVf, Termohysics, 2007
 • Deformation monitoring at cultural and natural heritage sites. Shaoguan, Čína, 2009
  Nevyžiadané prednášky: na konferenciách a sympóziách : Španielsko, Portugalsko, Grécko, SRN, Japonsko, Čína, Francúzsko, Taliansko, ČR, Peru, Kanada,

  Odborné aktivity v zahraničí: 2012 – Vypracovanie hodnotiaceho posudku inžinierskogeologického prieskumu pre priehradu Bawanur v Iráne, od  r. 2012 člen vedeckého výboru pre stabilizačné práce na záchranu skalného mesta v Petre (UNESCO pamiatka), Jordánsko
  Členstvo v redakčných radách: 2003-2005 Slovak Geological Magazine 2002-Environmental geology, Springer 2004-Landslides, Springer 2007 – AGEOS 2012- Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, ČAAG – Česká asociace geofyziků,
  Odborné aktivity v SR: – recenzné posudky pre karentované časopisy Environmental Geology, Landslides, Earth surface processes and landforms, Geotechnika (ČR) a pre domáci časopis AGEOS; oponent grantových projektov GAČR
  Členstvo v spoločnostiach: Slovenská geologická spoločnosť Slovenská asociácia inžinierskych geológov, od roku 2011 predseda 2002- Commission on Engineering Geological Maps (IAEGE) 2002- Commission 16 IAEG Engineering geology and Preservation of historic sites, (IAEGE) 2002- IUGS pri UNESCO 2005-2009   Slovenská komisia pre UNESCO 2003-2006   Národný geologický komitét 2004 ICL, Medzinárodné konzorcium o svahových pohyboch, člen Rady reprezentantov
  Osobné údaje

 • Narodený v Trnave
 • Národnosť slovenská, štátna príslušnosť SR
 • Ženatý, 2 deti
  Prehľad pedagogickej činnosti

  Názov predmetu Prednášky Cvičenie Seminár Kurz
  Geologický seminar v anglickom jazyku  +
  Inžinierska geológia v územnom plánovaní a stavebníctve  + 30%    +
  Základy inžinierskej geológie  +
  Regionálna inžinierska geológia   +
  Diplomová práca 1 (IGHG a/alebo EG) (+)
  Diplomová práca 2 (IGHG a/alebo EG) (+)
  Racionálne využívanie a ochrana prostredia +
  Terénny kurz inžinierskej geológie +
  Methods of engineering geological investigation – pilotná výučba +
  Engineering geology – pilotná výučba +
  Diplomový seminár z inžinierskej geológie 3 +
  Diplomový seminár z inžinierskej geológie 4 +
  Seminár z bakalárskej práce +
   
  2001-2012 Ukončených 6 doktorandov
 


Study program for foreign students

bachelor degree

here >>


Erasmus mobility program

here >>