NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Obdobie od založenia katedry po rok 1990 bolo zamerané na vedeckú činnosť závislú od dlhodobého koncepčného a štátom financovaného plánu základného výskumu (ŠPVZ). Po roku 1990 sa katedry mohli uchádzať už aj o krátkodobé inštitucionálne projekty, vedecké granty, príp. úlohy MŽP SR. Hlavné ťažisko vedeckej práce sa presunulo do aplikovaného a zmluvného výskumu, ktorý nadväzoval na predošlé výsledky katedry z rokov 1970-1990. Od tej doby bola vedecká činnosť na katedra zameraná na riešenie nasledovných domácich i medzinárodných projektov a grantových úloh.