MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Medzinárodné projekty a ich zameranie:

 • TEMPUS č. 4363/92 (1992-1996) zameraný na otázky ochrany prostredia a regionálneho plánovania. Popri 6 zahraničných univerzitách sa na ňom z UK podieľala práve Katedra inžinierskej geológie a Katedra hydrogeológie (R. Holzer, A. Cibuľka a R. Ondrášik).
 • EROSLOPE PECO 93 (1994-1996). Tento projekt vyústil do analýzy faktorov nestability skalných masívov a rozrušovania hornín v závislosti od ich štruktúry (R. Holzer, P. Liščák).
 • Grant Švajčiarskeho národného fondu č. 7SLPJ038633 v spolupráci s Federálnou technickou univerzitou Zürich (1993-1996). Výsledkom tohto projektu bolo zhodnotenie sorpčných a retardačných vlastností ílových sedimentov v podloží skládok odpadu (M. Hrašna, R. Adamcová).
 • Akcia Rakúsko – Slovensko 19s11 (1999) výskum retencie kontaminantov v tesnení podložía skládok odpadu s Inštitútom pre užitú geológiu Poľnohospodárskej univerzity vo Viedni (ďalej BOKU) (R. Adamcová).
 • Tri nadväzujúce projekty, teda Research Support Scheme/Open Society Foundation 13265/2000 (2000-2002), Akcia Rakúsko – Slovensko 37s7 (2002) a Akcia Rakúsko – Slovensko 42s6 (2003) v spolupráci s Univerzitou v Zagrebe a BOKU Viedeň boli zamerané na hodnotenie krasového prostredia z hľadiska jeho zraniteľnosti, výskum pôd v krasových oblastiach a ich funkcie ako prírodných bariér pri ochrane podzemných vôd (R. Adamcová).
 • Inžinierskogeologický výskum za účelom ochrany a záchrany historických pamiatok (J. Vlčko) v rámci bilaterálnych projektov Slovensko-Grécko (1999 – 2000).
 • Metodika inžinierskogeologického výskumu pri záchrane historických pamiatok – spracovanie smernice (J. Vlčko) v rámci bilaterálnych projektov Slovensko – Grécko (2002-2004).
 • Monitorovanie aktívnych tektonických štruktúr (2000 – 2005) v rámci projektu COST-625 (J. Vlčko).
 • Riešenie problematiky zosuvných hazardov v súvislosti s ochranou historických pamiatok a v rámci programu UNESCO IGCP – 425 v spolupráci s Univerzitou Kyoto (1999-2001, J Vlčko).
 • Svahové deformácie ohrozujúce kultúrne dedičstvo, monitorovanie a stabilizačné metódy (bilaterálny projekt medzi Kyoto University v Japonsku a KIG PRIFUK, 2003-2005, J. Vlčko).
 • Monitoring zosuvov na vybraných historických stavbách na Slovensku (Projekt v rámci medzinárodného konzorcia o zosuvoch – ICL, 2003 – 2005, J. Vlčko).
 • Hodnotenie zosuvného rizika v regiónoch Slovenska náchylných na zosuvy (Projekt v rámci medzinárodného konzorcia o zosuvoch – ICL 2003 – 2006, P. Liščák, R. Holzer, P. Maas, M. Bednarik).
 • Projekt ASO Slovakia – Austria – Czech Republic č. SK-04-BA-005 (2005) v spolupráci s BOKU Viedeň a Centrom experimentálnej geotechniky ČVUT Praha nadväzoval na domáci projekt výskumu bentonitov pre podzemné úložisko rádioaktívneho odpadu (R. Adamcová).
 • Projekty SAIA (Akcia Rakúsko-Slovensko) – 4 projekty venované problematike výskumu stavebného kameňa, predovšetkým s dôrazom na jeho súčasný stav a vlastnosti (predovšetkým odolnosť) na historických pamiatkach Slovenska a Rakúska: Stavebný kameň na katedrále sv. Martina v Bratislave (1997, R. Holzer), Stavebné kamene na pamiatkovo chránených objektoch (1998, R. Holzer), Stavebný kameň, jeho odolnosť a vlastnosti na pamiatkovo chránených objektoch (2000, R. Holzer), Príčiny a typy porušenia fasády dómu sv. Martina – zhodnotenie doterajších rekonštrukcií (2006, R. Holzer).
 • ASO Slovakia – Austria – Hungary – Czech Republic “Types and causes of dimension stone damage of historic buildings under protection contribution of geological research to the maintenance of cultural heritage” (R. Holzer, 2006-2007).
 • Projekt Akcia Rakúsko – Slovensko 54s3 (2006) bol zameraný na možnosti stabilizácie porušených svahov biotechnickými metódami, revíziu a porovnanie takto sanovaných lokalít u nás a v zahraničí a identifikáciu najčastejších chýb realizácie (R. Adamcová).
 • V rámci medzinárodných aktivít sa riešili a riešia dva projekty: projekt EU (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko) v rámci Culture 07-13 „Historic quarries“ (R. Holzer, M. Laho, M. Bednarik), riešenie 2009-2010 a projekt „Historic quarries“ v rámci Visegrád Fund (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika), riešenie 2009 (koordinácia: R. Holzer, M. Laho, M. Bednarik), č. 20820128 zamerané na potenciál, ktoré poskytujú historické kameňolomy pre súčasné umenie, ako aj na ich význam pre kultúrne dedičstvo – historické pamiatky a ich reštaurovanie. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť on-line informačný systém vrátane databázy historických kameňolomov (A, SK, D, H, PL, RO), ktorá bude obsahovať geografické, historické, petrografické, inžinierskogeologické údaje a fotodokumentáciu.


Rámcové projekty EU:

 • Sevices and Applications for Emergency Response (J. Vlčko, V. Greif, 2009-2011). Vývoj služieb pre rýchle mapovanie živelných katastrof a humanitárnych kríz pomocou satelitných snímok. Naša parciálna časť spočíva vo vedeckej validácii výsledkov využitia satelitnej radarovej interferometrie pri monitorovaní svahových pohybov.