ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Inžinierska geológia sa zaoberá:

 • hodnotením geologického prostredia pre rôzne stavebné účely, najmä pre výstavbu obytných a priemyselných komplexov, dopravných, tunelových, vodohospodárskych a ekologických stavieb,
 • návrhom preventívnych opatrení proti prírodným a človekom vyvolaným nežiaducim geologickým procesom,
 • výskumom a riešením problémov, ktoré vznikajú interakciou medzi geologickým prostredím a stavebnými dielami,
 • geologickými aspektmi ochrany historických pamiatok a hodnotením hornín ako stavebných a dekoračných kameňov.
Čo sa naučím?

Študijné programy posytujú ucelenú štruktúru poznatkov z geologických odborov.  

  Absolvent bakalárskeho štúdia napríklad:

 • dokáže analyzovať základné geologické problémy a pod odborným vedením vykonávať terénne mapovacie, meračské i laboratórne práce,
 • bude ovládať počítačové spracovanie geologických údajov a grafické spracovanie mapových podkladov i prácu s geologickými databázami,
 • dokáže zisťovať prietoky na vodných tokoch, merať hladiny podzemných vôd, výdatnosti prameňov a riešiť mnohé ďalšie úlohy.
  Absolvent magisterského štúdia dokáže: 

 • terénnymi a laboratórnymi metódami posúdiť nielen vhodnosť staveniska, ale i vhodnosť hornín ako stavebných materiálov,
 • samostatne zostavovať inžinierskogeologické a hydrogeologické mapy,
 • v špecializovaných programoch modelovať geologické procesy (zosuvy svahov, deformácie násypov a hrádzí, prúdenie podzemnej vody, šírenie znečistenia a i.) a prognózovať priebeh a posúdiť súvisiace riziká.