PROJEKTY RIEŠENÉ ZA PODPORY ĎALŠÍCH MINISTERSTIEV

Katedra sa zapojila aj do projektov riešených za podpory niektorých ďalších ministerstiev, ktoré pozostávali zo:

  • Ministerstvo školstva SR – projekt ŠPRV Výskum vlastností a využitia vybraných nerastných surovín(zodpovedný riešiteľ prof.V. Šucha z KLG). Čiastková úloha: Fyzikálne a mechanické vlastnosti pufra a násypového materiálu pre úložisko rádioaktívneho odpadu (R. Adamcová, 2003-2005).
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – Vplyv stavebných materiálov, konštrukcii a geologických faktorov na kvalitu života modelového územia regiónu Horná Nitra, čiastkový projekt: „Analýza a inventarizácia prírodných hazardov a rizikových interakcií s technosférou na Slovensku – inzinierskogeologické faktory“ (P. Liščák, 2004).
  • Ministerstvo školstva SR – Zhodnotenie zosuvného rizika na Machu Picchu, svetovej kultúrnej pamiatky UNESCO (J. Vlčko, 2003 – 2005).