doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD. – Vedúca katedry

 • Vedúca katedry

Vzdelanie

 • ZŠ s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka v Bratislave
 • Gymnázium J.Hronca, Novohradská ul., Bratislava, s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky
 • 1978-1983 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Inžinierska geológia, hydrogeológia a aplikovaná geofyzika
 • 1983 štátne záverečné skúšky a titul RNDr.
 • 1993, 1994 a 1997 Postgraduálne kurzy v aplikovaných vedách o Zemi na Federálnej technickej univerzite (ETH) Zürich
 • 2000 Kurz environmentálnej mineralógie, Eötvös Loránd University Budapešť
 • 2001 titul PhD. (externé doktorandské štúdium na PRIF UK), dizertačná práca: Retardačné schopnosti minerálnych tesnení skládok odpadu.

———————————————————————————————————–

 • 2011 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Inžinierska geológia (na PRIF UK)

Zamestnanie

 • Od 1983 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra inžinierskej geológie, od novembra 2011 funkčné miesto docentka

– vedúca katedry

– členka Pedagogickej komisie Geologickej sekcie

– členka Odborovej komisie (Inžinierska geológia), magisterskej štátnicovej komisie (Inžinierska geológia a hydrogeológia, Environmentálna geológia) a bakalárskej štátnicovej komisie (Geológia)

– členka Akademického senátu PriF UK

 • 1995 hosťujúca docentka na ETH Zürich na pozvanie profesora Inžinierskej geológie Prof.Dr.Conrada Schindlera.

Stáže

   1993 3-mesačný doktorandský pobyt na ETH Zürich, švajčiarske štipendium;
   1994 1- mesačná stáž na ETH Zürich, práca na projekte (Schweizerisches Nationalfonds)
   2003 1-mesačný študijný pobyt na BOKU Wien (hradené ÖAD)

Ocenenia

 • 1983 Cena ministra školstva ČSSR za výborný prospech
 • 2008 Cena rektora UK za vedenie vynikajúcej diplomovej práce

Odborné zameranie: inžinierska geológia a environmentálna geológia

Súčasná oblasť výskumu:

  Íly a ílové minerály z pohľadu inžinierskej a environmentálnej geológie: sorpčná a tesniaca schopnosť zemín, využiteľnosť ílovitých zemín, vlastnosti bentonitov a ich správanie v úložisku RAO, vplyv ílových minerálov na odolnosť hornín voči zvetrávaniu, …

Odborná prax:

  úlohy v rámci VČ – mapy IG pomerov, špeciálne IG mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov, IG posudky skládok TKO, hodnotenie neotektonickej aktivity zlomov pre PVE Ipeľ a VD Žilina, IG pasportizácia vybraných hradov a iné.

Vedenie projektov (názvy projektov sú uvedené v Stručnom prehľade najvýznamnejších vedeckých výsledkov):

Zodpovedná riešiteľka a koordinátorka 7 medzinárodných projektov:

 • 1993-1995 Švajčiarsky národný fond 7SLPJ038633 – s ETH Zürich, Švajčiarsko;
 • 1999 Akcia Rakúsko-Slovensko 19s11 – s BOKU Wien;
 • 2000-2002 Open Society Foundation 1326/2000 – s Univerzitou v Zagrebe a Geologickou službou Chorvátska, s KLG PRIF UK a VÚ PaOP v Bratislave)
 • 2002 Akcia Rakúsko -Slovensko 37s7 – s BOKU Wien;
 • 2003 Rakúsko -Slovensko 42s6 – s BOKU Wien;
 • 2005 ASO č. SK-04-BA-005 – s CEG ČVUT Praha,Česko a BOKU Wien, Rakúsko
 • 2006 Akcia Rakúsko –Slovensko 54s3 „Geologické okrajové podmienky aplikácie biotechnických stabilizačných metód“ – s BOKU Wien;

Zodpovedná riešiteľka 4 domácich grantov:

1994-1996 VEGA 1/1814/94

1998-1999 VEGA 1/4099/97

2003- zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy projektu SP 26/028 0C 00/028 0C 02 Prierezového štátneho programu výskumu a vývoja MŠ SR (vedúci celého projektu Prof.Šucha)

2009-2011 VEGA 1/0413/09

Vyžiadané odborné prednášky: 5x vo Švajčiarsku, 4 x na Slovensku (zoznam prednášok v prílohe, sčasti publikované)

 

Iné odborné aktivity:
– recenzné posudky pre karentované časopisy Environmental Geology, Applied Clay Science a pre domáci časopis AGEOS; oponent grantových projektov GAČR a KEGA

Aktívna účasť na konferenciách a odborných seminároch: 23x v zahraničí, 18 x na Slovensku(zoznam akcií v prílohe)

Členstvo v spoločnostiach: SGS, SAIG, IAEG

 

Osobné údaje:

 • Narodená v Sobranciach, okres Michalovce
 • Národnosť slovenská, štátna príslušnosť SR
 • Vydatá, 2 deti

Príloha k životopisu: a) Zoznam vyžiadaných prednášok

1. Adamcová R.: Donaukraftwerk Gabčíkovo (Slowakei). Information über Plan und Realisierung. Geologisches Kolloquium, ETH Zürich, 5.6.1993 (nepublikovaná)

2. Adamcová R.: Suche nach Deponiestandorten durch systematische Kartierung in der Slowakei.Geologisches Kolloquium, ETH Zürich, 14.6.1993 (nepublikovaná)

3. Adamcová R., 1994: Altlastenproblematik in der Slowakei – Fallbeispiele zu ihrer Sanierung und Sicherung. Kursunterlagen NDK „Deponien und Altlasten“. Manuskript. ETH Zürich, 12 s.

4. Adamcova R., 1995: Hodnotenie retardačných schopností podložia skládok odpadu – perspektívne pole pôsobnosti geochemika. In: Konf. Hydrogeochémia ´95, KHG PRIF UK Bratislava, s.46-52

5. Adamcová R., 1993: Kartierung und Risikobeurteilung von instabilen Hängen in der Slowakei.. Kursunterlagen NDK „Instabile Hänge“. ETH Zürich, 6 s.

6. Adamcová R., 1997: Untersuchung der Schadstoffausbreitung im tonigen Untergrund von drei Deponien in der Slowakei. In: Kursunterlagen NDK „Altlasten. Erkundung – Sanierung – Sicherung“. Manuskript. ETH Zuerich, 195-211

7. Adamcová R.: Bentonit v tesniacich systémoch skládok odpadu a úložísk RAO – fyzikálne aspekty. Konf. Silikáty a silikátové suroviny v 21. storočí. KLG PRIF UK Bratislava, 28.6.2005 (nepublikovaná)

8. Adamcová R., Matys M., 2008: Inžinierskogeologický výskum pre riešenie problémov s environmentálnymi záťažami. In: Aktuálne problémy geológie. Inovácia odborno-predmetových kompetencií. Iris, Bratislava, (prednáška na PRIF UK už 2007)

9. Adamcová R., 2008: Adsorpcia kontaminantov z vodných roztokov na ílové minerály. In: Zborník prednášok z informačného dňa 24.júna 2008 zorganizovaného projektom „Vedomostný a technologický transfer v oblasti výskumu a vývoja prírodných nanomateriálov“, UK Bratislava, s.27-41

b) Zahraničné konferencie a odborné semináre (okrem vyžiadaných prednášok):

 • 1991 1st International Meeting of Young Geologists, Budapešť, Maďarsko
 • 1996 ENVIWEATH. Brno, Čechy
 • 1997 GREEN 2. Contaminated and Derelict Land. Krakow, Poľsko
 • 1998 Jahrestagung der DTTG, Greifswald, Nemecko
 • 1998 Congress KBGA. Wien, Rakúsko
 • 1998 4th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Čechy
 • 1999 Geoenvironmental Engineering. Ground contamination: pollutant management and remediation. London, Anglicko
 • 1999 EUROCLAY. Krakow, Poľsko
 • 2000 Jahrestagung der DTTG. Zürich, Švajčiarsko
 • 2000 5th Int. Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Praha, Česko
 • 2000 ENVIMIN, Symposium on Environmental Mineralogy. Budapešť, Maďarsko
 • 2001 12th Int Clay Conference, Bahía Blanca, Argentína
 • 2002 Groundwater quality and vulnerability. Sosnowiec, Poľsko
 • 2002 Jahrestagung der DTTG. Wien, Rakúsko
 • 2003 1st Conference on Environmental Geology. Wien, Rakúsko
 • 2005 15. Tagung für Ingenieurgeologie, Erlangen Nemecko
 • 2006 3rd Mid-European Clay Conference. Opatija, Chorvátsko
 • 2007 Clay in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement. Lille, Francúzsko
 • 2008 GREEN 5. Construction for a Sustainable Environment. Vilnjus, Litva
 • 2008 4th Mid-European Clay Conference. Zakopane, Poľsko
 • 2010 Congress KBGA. Thessaloniki, Grécko
 • 2010 General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapešť, Maďarsko
 • 2011 European Clay Conference EUROCLAY 2011, Antalya, Turkey

c) Konferencie a semináre na Slovensku (okrem vyžiadaných prednášok):

 • 1988 Systémové prístupy v inžinierskogeologickom výskume. Bratislava
 • 1991 Geochémia na Slovensku: história, súčasnosť a budúcnosť, Bratislava
 • 1994 Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike, Bratislava
 • 1996 Hydrogeochémia, Bratislava
 • 1996 Odpady, Spišská Nová Ves
 • 1996 14th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Banská Štiavnica
 • 1998 Odpady, Spišská Nová Ves
 • 1999 Environmentálna geológia, Košice
 • 2001 Hydrogeochémia, Bratislava
 • 2001 Geológia a životné prostredie, Bratislava
 • 2001 Int. Workshop Soil Anthropization, Bratislava
 • 2004 Geológia a životné prostredie, Bratislava
 • 2004 Odpady, Spišská Nová Ves
 • 2005 Kogres SGS, Medvedia Hora, Michalovce
 • 2006 Geológia a životné prostredie, Bratislava
 • 2008 Geológia a životné prostredie, Bratislava
 • 2010 Geochémia, Bratislava
 • 2010 XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava

Prehľad pedagogickej činnosti

28 rokov pedagogickej praxe na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK
(od 15.8.1983 doteraz, materská dovolenka 1985-1986, 1988-1990)
od 1998 odborná asistentka.
Prehľad vyučovaných predmetov, bold=súčasnosť:

Rok Názov predmetu

Prednášky

Cvičenie

Seminár

Kurz

1983/84 Základy stavebného inžinierstva

+

1983/84 Mechanika hornín

+

1990/91 –
-1997/98
a
1999/2000 – – 2000/01
Metódy inžinierskogeologického výskumu

+

1992/93 –
– 2011/12
Základy inžinierskej geológie

+

1993/94-
-2011/12
Hodnotenie geologických hazardov a ich prevencia

+
iba 1993/94

+

1998/99 Praktikum inžinierskogeologického mapovania

+

1997/98 –
– 2005/06
Kurz inžinierskogeologického mapovania

+

1997/98 –
-1998/99
Terénne cvičenie z regionálnej, ložiskovej a environmentálnej geológie

+

1998/99 –
– 2003/05
Diplomová práca 1
(IGHG a/alebo EG)

(+)

1998/99 –
– 2003/05
Diplomová práca 2
(IGHG a/alebo EG)

(+)

1998/99 –
– 2008/09
Diplomová prax
(IGHG a/alebo EG)

(+)

1999/2000 –
2000/01
Odborná prax

(+)

2001/02 –
2011/12
Metódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumu

+
od 2002/03

+

2002/03 Terénny kurz inžinierskej geológie a environmentálnej geofyziky

+

2003/04 –
– 2005/06
Terénny kurz inžinierskej geológie

+

2004/2005 –
– 2011/12
Vplyv skládok a odkalísk na životné prostredie

+

2005/06 –
– 2011/12
Základy environmentálnej geológie

+

2005/06 –
-20109/10
Hodnotenie vplyvov na geologické a životné prostredie

+

2005/06 –
– 2009/10
Úložiská nebezpečných odpadov

+

+

2007/08 –
– 2011/12
Racionálne využívanie a ochrana prostredia

+

2008/2009 Methods of engineering geological investigation –pilotná výučba

+

2008/2009 Engineering geology – pilotná výučba

+

2011/12 Diplomový seminár z inžinierskej geológie 3

+

2011/12 Diplomový seminár z inžinierskej geológie 4

+

2010/11 –
– 2011/2012
Terénne cvičenie 1 – terénne cvičenie z inžinierskej geológie, hydrogeológie a environmentálnej geológie

+

(+) – zapísané do kolonky „Seminár“ iba pre zjednodušenie tabuľky
Opakovane pozývaná prednášať aj na predmetoch „Aktuálne problémy v inžinierskej geológii“ a „Geologický seminár v anglickom jazyku“, či na seminároch pre doktorantov.

1995 hosťujúca docentka na oddelení Ingenieurgeologie, ETH Zürich vo Švajčiarsku(renomovaná univerzita Eidgenössische Technische Hochschule = Federálna Technická Univerzita) – 1 semester. Vyučovala som tam tieto predmety:

Názov predmetu

Prednášky

Cvičenie

Seminár

Kurz

Geologie und Petrographie II – Geologie der Schweiz
vrátane ústnych skúšok cca. 100 študentov

+

+

Geologisch-petrographischer Feldkurs I.

+

Semesterarbeit: Fallstudie in angewandter Geologie

+

+

Geotechnik der Schweiz – suplovanie vybrané prednášky

+

Ingenieurgeologie – suplovanie vybrané prednášky

+

Vedúca učiteľka obhájených bakalárskych prác na KIG PRIF UK:

 1. 2006 Alexandra Bakošová: Vplyv ílových minerálov na fyzikálne vlastnosti hornín.
 2. 2006 Ján Elischer: Biotechnické stabilizácie svahov.
 3. 2006 Martin Valter: Hlbinné úložiská rádioaktívnych odpadov – environmentálnogeologické aspekty.
 4. 2006 Adrián Oslík: Regionálne hodnotenie inžinierskogeologických pomerov v mapách.
 5. 2007 Roman Petrinec: Podmáčanie budov a možnosti sanácie.
 6. 2009 Martin Hanuska: Elektrárenský popolček – environmentálna záťaž i surovinový zdroj.

Vedúca učiteľka obhájených diplomových prác na KIG PRIF UK:

 1. 1999 Marcela Kišová: Úprava vysokoplastického ílu pre účely tesnenia skládok odpadu.
 2. 2002 Miriam Klobučníková: Charakteristika vybraných typov pôd Brezovských Karpát vo vzťahu k prirodzenej ochrane podzemných vôd pred znečistením.
 3. 2002 Marián Kollár: Vplyv rozdielnych metodík na výsledky vybraných laboratórnych skúšok jemnozrnných zemín.
 4. 2003 Zuzana Haasová: Vplyv minerálneho zloženia a zrnitosti na medzu tekutosti a plasticity.
 5. 2005 Oľga Nováková: Inžinierskogeologické pomery skládky TKO Nové Mesto nad Váhom – Mnešice.
 6. 2006 Barbora Magulová: Fyzikálne vlastnosti vybraných slovenských bentonitov (pre úložisko RAO).
 7. 2006 Radoslav Schügerl: Laboratórne stanovenie mernej hmotnosti problematických napúčavých zemín.
 8. 2008 Martin Valter: Vplyv teploty na vlastnosti bentonitu v úložisku RAO.
 9. 2008 Ján Elischer: Zosuv Prosiek – návrh biotechnických stabilizačných opatrení.
 10. 2009 Juraj Miškolczi: Rekultivácia Slnečných jazier v Senci – analýza a využiteľnosť kalov.
 11. 2011 Martin Hanuska: Význam jemnozrnných zemín v predpolí odkaliska popolčeka v Zemianskych Kostoľanoch pre ochranu podzemných vôd

2008 Cena rektora UK za vedenie vynikajúcej diplomovej práce (diplomant J.Elischer)

Oponentské posudky kvalifikačných prác:

Bakalárske: Lamoš, 2009; Priecelová, 2009

Diplomové: Ribanský, 1991; Valušiak, 1992; Švábik, 2001; Brušková, 2002; Vážanová, 2005; Kolesík, 2006; Ács, 2006; Kurcinová, 2006; Kompaníková, 2007; Petráš, 2008;

Rigorózne: Hiller, 2002; Holeša, 2004; Kratochvíl, 2009

Písomná práca k dizertačnej skúške: Hiller, 2001

Od 2006 Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.1.26 Inžinierske geológia pre študijný program Inžinierska geológia

Dlhoročná členka skúšobných komisií pre:

– bakalárske štátne skúšky, študijný program Geológia

– magisterské štátne skúšky, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia, do roku 2009/10 aj Environmentálna geológia

– dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác, študijný program Inžinierska geológia

– rigorózne skúšky, odbor Inžinierska geológia

Dlhoročná členka Rady pre pedagogickú činnosť Geologickej sekcie PRIF UK, podieľala som sa na zostavovaní študijných programov Geológia (Bc.), Environmentálna geológia (Mgr.) a Inžinierska geológia a hydrogeológia (Mgr.) pri prechode na kreditové štúdium.

Celoživotné vzdelávanie – prednášajúca na kurzoch:

1993 Kartierung und Risikobeurteilung von instabilen Hängen in der Slowakei. / Nachdiplomkurs „Instabile Hänge“ (Postgraduálny kurz Nestabilné svahy), ETH Zürich.

1994 Altlastenproblematik in der Slowakei – Fallbeispiele zu ihrer Sanierung und Sicherung. / Nachdiplomkurs „Deponien und Altlasten“ (Postgraduálny kurz Skládky a staré záťaže), ETH Zürich.

1995 Untersuchung der Schadstoffausbreitung im tonigen Untergrund von drei Deponien in der Slowakei. / Nachdiplomkurs „Altlasten. Erkundung – Sanierung – Sicherung“ (Postgraduálny kurz Staré záťaže. Prieskum-sanácia-zabezpečenie), ETH Zürich.

2008 Adsorpcia kontaminantov z vodných roztokov na ílové minerály. / Informačný deň projektu „Vedomostný a technologický transfer v oblasti výskumu a vývoja prírodných nanomateriálov“, PRIF UK Bratislava.

2007 Environmentálne záťaže a ich výskum na KIG PRIF UK. / 8. seminár projektu ESF Inovácia vzdelania a kľúčových kompetencií učiteľov geovedného zamerania, PRIF UK Bratislava

Popularizácia geológie a propagácia jej štúdia na PRIF UK:

1985 Besedy na vybraných gymnáziách v Košiciach

5.-8.6.1993 Interaktívny 3D-exponát (podľa môjho návrhu) na svetovej výstave 4th Expo-Sciences International 93, Amarillo, Texas, USA (MILSET, Club Of Scientific Hobbies, zapojenie cez projekt Vedecká hračka/Schola Ludus, B.Puobišová)

16.12.1993 – 27.2.1994 Rovnaký 3D- exponát a informačný panel o stabilite svahov na výstave „5E“ – Environment + energie + experiment + etika + edukácia, SNM, Bratislava; prezentácia na vernisáži pred prezidentskou delegáciou a STV.

16.2.1994 „ZÁLUDNÉ ÍLY. Zvláštne vlastnosti ílov a ich význam pre stabilitu svahov.“ prednáška s demonštráciou pokusu a videom, sprievodná akcia výstavy „5E“, SNM.

2009, 2010, 2011 Organizácia propagácie štúdia geológie na PRIF UK na akcii PRO EDUCO – Fórum vzdelávania, kariéry a inovácií, Dom techniky, Košice