MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Katedra sa zapojila aj do riešenia rezortných úloh MŽP SR, ktoré pozostávali zo:

 • spracovanie základných inžinierskogeologických máp 1:25 000 a 1:10 000 pre účely urbanizácie a využitia krajiny napr. Zvolenská kotlina (Matula a kol.), súmestie Zvolen-Banská Bystrica (Vlčko, Wagner a kol.), Košice (Letko, Holzer), Záhorská nížina (Hrašna, Vlčko), Banská Štiavnica a okolie (Vlčko a kol.), Ľubietová (Vlčko a kol.) a i.
 • spracovanie máp geologických faktorov v mierke 1:50 000. V rámci tohto súboru sa zostavili mapy inžinierskogeologickej rajonizácie, mapy významných geofaktorov, mapy relatívnej náchylnosti územia na zosúvanie alebo presadanie územia,
 • spracovanie mapy geofaktorov z Malej Fatry a priľahlých kotlín (M. Hrašna, R. Adamcová) v spolupráci s INGEO s.r.o. Žilina,
 • inžinierskogeologický prieskum z oblasti Slanských vrchov a Blžsko-pokoradzkej tabule (R. Holzer, M. Hrašna, P. Liščák, V. Letko) za účelom výskumu svahových deformácií ,
 • vypracovanie metodiky a zostavenie mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadov v mierke 1:200 000 z celého územia SR (M. Hrašna) v spolupráci s IGHP Žilina,
 • vypracovanie metodiky a zostavenie mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadov v mierke v mierke 1:50 000, spracované pre celé územie Slovenska v rokoch 1992 až 1995. Na katedre sa vypracovali takéto mapy pre tri okresy (M. Hrašna, R. Ondrášik, V. Letko, R. Holzer, J. Vlčko, R. Adamcová, R. Solčiansky),
 • účelovo zamerané inžinierskogeologické prieskumy pre potreby investičnej výstavby najmä v súvislosti s budovaním nových vodných a energetických diel (P. Wagner a R. Ondrášik), ako i pre potreby výstavby nových úsekov diaľnic do Prešova s veľkými tunelmi (R. Ondrášik a i.), ale aj komunálnej a priemyslovej výstavby,
 • vypracovanie inžinierskogeologickej pasportizácie vybraných historických objektov v rokoch 1992-1997 (vykonal kolektív katedry pod vedením J. Vlčka),
 • monitoring geologických faktorov životného prostredia (P. Wagner, M. Hrašna, M. Matys, J. Vlčko a i) v rámci spolupráce s ŠGÚDŠ,
 • výskum vplyvu geologických faktorov na kvalitu života na modelovom území Horná Nitra (2003-2007, P. Liščák),
 • zostavenie Inžinierskogeologického atlasu hornín Slovenska (2004-2007, R. Holzer, M. Laho, P. Wagner, M. Bednarik). Za toto dielo v roku 2009 Česká asociácia inžinierskych geológov, Česká geotechnická spoločnosť a ARCADIS Geotechnika a.s. udelili cenu akademika Q. Zárubu RNDr. Marekovi Lahovi, PhD. Cena sa udeľuje mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov v rámci ČR – SR.