TERÉNNE CVIČENIE 1

Cieľ predmetu:

Terénne cvičenie 1 je zamerané na problémy využívania územia v technickej praxi. Dôraz sa kladie na prezentáciu racionálych metód v inžinierskej geológii, hydrogeológii a environmentálnej geológii na praktických príkladoch na Slovensku a v Čechách. Študenti sa zoznámia s hodnotením prírodných hazardov a rizík, ako aj s ich prevenciou, s využívaním remediálnych opatrení a pod. Okrem environmentálnych prístupov a terénnych meraní sa oboznámia s problematikou zakladania inžinierskych stavieb (mosty, vodné diela, dopravné stavby, tunely atď.). Z hydrogeologickej problematiky sa pozornosť sústreďuje na optimálne využívanie a ochranu obyčajnej, minerálnej a termálnej vody, na využívanie geotermálnej energie, vôd na liečebné účely, ďalej na remediáciu-dekontamináciu horninového prostredia a podzemnej vody.

Stručná osnova predmetu:

Sú dané vždy individuálne v závislosti od výberu trasy terénneho cvičenia a lokalít poriadajúcou stranou.Tézy v slovenskom alebo českom jazyku sú pripravené príslušnou stranou a sú vždy k dispozícii u vedúcich terénneho cvičenia.

Fotky:

TC1  (7 – 11.10.2013)