prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD. – Zástupca vedúcej katedry

 • Zástupca vedúcej katedry

Curriculum vitae

 

 • Dátum a miesto narodenia: 17. 06.1975, Levoča
 • Funkcia: docent
 • Tel.: +421-602 96 626
 • E-mail: mbednarik@fns.uniba.sk

Dosiahnuté vzdelanie

 • 1989-1993       Stredná priemyselná škola banícka a geologická, Spišská Nová Ves
 • 1993-1996       Stavebná fakulta STU, Bratislava
 • 1996-2001       Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
 • inžinierskej geológie (Mgr.)
 • 2001-2007       Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra inžinierskej geológie (PhD.) – interná forma štúdia
 • 2008                Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra inžinierskej geológie (RNDr.)

Miesta pôsobenia 

 • 2001-2005       Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra inžinierskej geológie (interný doktorand)
 • od 2005      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra inžinierskej geológie (odborný asistent – hlavný pracovný pomer)

Členstvo v organizáciách

 • Slovenská asociácia inžinierskych geológov (SAIG)

Členstvo v redakčných radách časopisov

 • Acta Geologica Slovaca – AGEOS

Získané ocenenia

 • Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za dielo Petro et al.: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Dátum udelenia: 17 september 2009.
 • Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii prírodné a technické vedy za dielo Holzer et al.: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska. Dátum udelenia: 28 september 2010.

Získané certifikáty

 • ECDL štart – Európsky vodičský preukaz na počítače

 

Získané vedecko-výskumné granty

 • Grant Univerzity Komenského č. 75/2002/UKHodnotenie geologického rizika vo vybranom území pre potreby územnoplánovacej dokumentácie s využitím prostriedkov GIS
 • Grant Univerzity Komenského č. 61/2003/UK: Geologické hazardy a riziká, hodnotenie, prevencia a prognóza na území Sereď-Hlohovec, spracované v prostredí GIS
 • Grant VEGA č. 1/2036/05Hodnotenie zosuvných rizík v podmienkach Slovenska Grant VEGA č. 1/0910/11:Multiriziková analýza vybraných geohazardov vo flyšovom pásme Slovenska

 

Získané granty na študijné pobyty

 • ERASMUS/SOCRATES grant 2004: hosťujúci doktorand na univerzite v Parme – Taliansko

 

Ukončení študenti 

 • Bakalári: 1
 • Magistri: 4
 • Doktorandi: 1 (školiteľ špecialista)

Ovládanie cudzích jazykov:

 • Anglický – aktívne
 • Rusky, Taliansky – pasívne

Zoznam publikačnej činnosti

zoznam – Akademická knižnica UK

 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Holzer, Rudolf 10% – Laho, Marek 40% – Wagner, Peter 10% – Bednárik, Martin 40% [10 AH]: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska, [Engineering Geological Atlas of Rocks of Slovakia]. – 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav DionýzaŠtúra, 2009. – 532 s.
Lit.: 96 zázn.
ISBN 978-80-89343-29-4
Ohlasy (1):
[o4] 2010 Šimková, I. – Durmeková, T.: Hodnotenie trvanlivosti prírodného a konglomerovaného kameňa podľa technických noriem. In: Acta Geologica Slovaca-AGEOS, roč. 2, č. 1, 2010, s. 83

 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Bednárik, Martin 70% – Pauditš, Peter 30%: Different ways of landslide geometry interpretation in a process of statistical landslide susceptibility and hazard assessment: Horná Súča (western Slovakia) case study
Lit.: 14 zázn., 3 obr., 2 tab.
In: Environmental Earth Sciences. – Vol. 61, No. 4 (2010), s. 733-739
Ohlasy (1):
[o1] 2011 Oh, H.J. – Lee, S.: Environmental Earth Science, Vol. 62, No. 5, 2011, s. 935-951 – SCI ; SCOPUS

ADC02 Bednárik, Martin 60% – Magulová, Barbora 30% – Matys, Mirko 5% – Marschalko, Marian 5%: Landslide susceptibility assessment of the Kraľovany-Liptovský Mikulaš railway case study
Lit.: 27 zázn., 4 obr., 6 tab.
In: Physics and Chemistry of the Earth. – Vol. 35, No. 3-5 (2010), s. 162-171
Ohlasy (2):
[o3] 2010 Havlín, A.: Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů. In: Geotechnika, roč. 13, č. 3-4, 2010, s. 9
[o1] 2011 Park, S. – Jeon, S. – Kim, S. – Choi, C.: Landscape and Urban Planning, Vol. 99, No. 2, 2011, s. 104-114 – SCI ; SCOPUS

ADC03 Constantin, Mihaela 30% – Bednárik, Martin 30% – Jurchescu, Marta C. 30% – Vlaicu, Marius 10%: Landslide susceptibility assessment using the bivariate statistical analysis and the index of entropy in the Sibiciu Basin (Romania)
Lit.: 28 zázn., 6 obr., 1 tab.
In: Environmental Earth Sciences. – Vol. 63, No. 2 (2011), s. 397-406

 • ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE01 Poisel, Rainer – Bednárik, Martin – Holzer, Rudolf – Liščák, Pavel : Geomechanics of Hazardous Landslides
Lit.: 21 zázn.
In: Journal of Mountains Science. – Vol. 2, No. 3 (2005), s. 211-217
Ohlasy (1):
[o1] 2009 Vlcko, j. – Greif, V. – Grof, V. – Jezny, M. – Petro, L. – Brcek, M.: Environmental Geology, Vol. 58, No. 8, 2009, s. 1727-1740 – SCI

ADE02 Laho, Marek 60% – Holzer, Rudolf 5% – Bednárik, Martin 30% – Wagner, Peter 5%: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska – metodika a výsledky riešenia
Lit.: 3 zázn.
In: Geotechnika. – Vol. 12, No. 2 (2009), s. 31-35

ADE03 Laho, Marek 45% – Bednárik, Martin 40% – Holzer, Rudolf 5% – Hurtík, Štefan 5% – Gregová, Andrea 5%: Stavebný kameň v Banskej Štiavnici – použitie, zdrroje a vlastnosti
Lit.: 4 zázn., 7 obr., 1 tab.
In: Geotechnika. – Roč. 13, č. 2 (2010), s. 9-14

ADE04 Laho, Marek 40% – Bednárik, Martin 40% – Holzer, Rudolf 20%: Nové trendy v dokumentácii a tvorbe databázy stavebných blokov presbytéria Konkatedrály sv. Martina v Bratislave
Lit.: 8 zázn., 7 obr., 1 tab.
In: Geotechnika. – Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 14-19

ADE05 Yilmaz, Isik 20% – Marschalko, Marian 20% – Bednárik, Martin 20% – Kaynar, Oguz 20% – Fojtova, Lucie 20%: Neural computing models for prediction of permeability coefficient of coarse-grained soils [elektronický dokument]
Lit.: 46 zázn., 12 obr., 7 tab.
In: Neural Computing & Applications. – (2011), doi:10.1007/s00521-011-0535-4

 • ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF01 Putiška, René – Mojzeš, Andrej – Bednárik, Martin – Matys, Mirko – Vybíral, V. : Geological models of landfills in Slovakia
Lit.: 3 zázn.
In: Contributions to Geophysics and Geodesy. – Vol. 35, No. 4 (2005), s. 429-439
Ohlasy (1):
[o3] 2007 Gajdoš, V. – Rozimant, K.: Geofyzikálne charakteristiky skládok TKO. In: APROCHEM 2007; Odpadové fórum 2007. Praha : PertoChemProgress, 2007, S. 367-372

ADF02 Laho, Marek 45% – Bednárik, Martin 45% – Holzer, Rudolf 5% – Wagner, Peter 5%: Výber stavebného kameňa pre rekonštrukciu historických objektov
Lit.: 7 zázn., 2 táb.
In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). – Roč. 1, č. 1 (2009), s. 9-14

ADF03 Adamcová, Renáta 60% – Miškolczi, Juraj 20% – Durmeková, Tatiana 10% – Bednárik, Martin 2% – Wimmer-Frey, Inge 5% – Valter, Martin 3%: Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci = Usability analysis of botton sediments fromthe Slnečné jazerá lakes in Senec
Lit.: 35 zázn., 4 obr., 7 tab.
In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). – Roč. 2, č. 2 (2010), s. 85-94

ADF04 Bednárik, Martin 60% – Liščák, Pavel 40%: Landslide susceptibility assessment in Slovakia
Lit.: 30 zázn., 5 obr., 5 tab.
In: Mineralia Slovaca. – Roč. 42, č. 2 (2010), s. 193-204

 • AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Holzer, Rudolf – Laho, Marek – Greif, Vladimír – Bednárik, Martin – Wagner, P. : Ingenieurgeologischer Atlas der Gesteine der Slowakei
In: Beiträge zur Angewandten Geologie – Festband Jean F. Schneider. – Wien : Deptartment für Bautechnik und Naturgefahren, Universität für Bodenkultur, 2006. – S. 37-41

 • AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Pauditš, Peter – Bednárik, Martin : Using GIS in evaluation of landslide susceptibility in Handlovská kotlina basin
In: Landslides – First European Conference on Landslides. – Lisse : Balkema Publishers, 2002. – S. 437-441. – ISBN 90-5809-393-X
[1st European Conference on Landslides. Praha, 24.-26.6.2002]
Ohlasy (8):
[o4] 2004 Jelínek, R.: Geológia a životné prostredie 4, zborník vedeckých prác. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2004, S. 59-61
[o3] 2002 Halounová, L.: Proceedings of the 1st European Conference on Landslides. Prague: A. A. Balkema Publishers, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2002, S. 185-187
[o3] 2005 Maas, P. – Ondrášik, R. – Jánsky, L.: Journal of Mountain Science, Vol. 2, No. 3, 2005, s. 202-210
[o1] 2006 Chacon, J. – Irigaray, C. – Fernandez, T. – El Hamdouni, R.: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 65, No.(4, 2006, s. 341-411 – SCI
[o4] 2006 Wagner, P. – Ondrejka, P. – Bjel, D.: Systémy včasného varovania na zosuvných územiach. In: Geológia a životné prostredie 2006. Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006, S. 13
[o4] 2004 Ondrášik, R. – Jánová, V.: Geológia a životné prostredie 4, zborník vedeckých prác. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2004, S. 111-114
[o4] 2006 Maas, P. – Ondrášik, R.: Od prognózy zosuvov k zosuvným hazardom a rizikám. In: Geológia a životné prostredie 2006. Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006, S. 10
[o3] 2006 Wagner, P. – Ondrejka, P. – Klukanová, A.: Aktuálne problémy monitorovania svahových deformácií na Slovensku. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Praha : Česká geologická služba, 2006, S. 170

AFC02 Pauditš, Peter – Bednárik, Martin : GRASS in evaluation of landslide susceptibility in Handlovská kotlina basin (Slovak Republic) [elektronický dokument]
In: Proceedings of the Open Source Free Software GIS – GRASS users conference (CD ROM). – Trento : [s.n.], 2002. – nestr. [11 s.]
[Open Source Free Software GIS – GRASS users conference. Trento, 11.-13.9.2002]
Ohlasy (6):
[o3] 2005 Glade, T. – Crozier, M. J.: Landslide hazard adn risk. Chichester: Wiley, 2005, S. 75-128
[o3] 2002 Mitasova, H. – Neteler, M.: Proceedings of the Open Source Free Software GIS – GRASS users conference. Trento: [s.n.], 2002, S. 43
[o3] 2004 Raghavan, V. – Masumoto, S. – Kajiyama, A. – Nemoto, T. – Fujita, T.: Proceedings of the International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. Osaka: [s.n.], 2004, S. 103
[o4] 2005 Jelínek, R.: Mineralia slovaca, Vol. 37, no. 1, 2005, s. 65-73
[o1] 2010 Mantovani, F. – Gracia, F.J. – de Cosmo, P.D. – Suma, A.: Landslides, Vol. 7, No. 1, 2010, s. 69-74 – SCI
[o3] 2006 Safamanesh, R. – Sulaiman, W.N.A. – Ramli, M.F.: Erosion Risk Assessment using an Empirical Model of Pacific South West Inter Agency Committee Method for Zargeh Watershed, Iran. In: Journal of Spatial Hydrology, Vol. 6, No. 2, Fall,2006, s. 107

AFC03 Bednárik, Martin – Clerici, A. – Tellini, C. – Vescovi, P. : Using GIS GRASS in Evaluation of Landslide Susceptibility in Termina Valley in the Northern Apennines (Italy)
Lit.: 6 zázn.
In: Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik. – Erlangen : Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2005. – S. 19-24
[15.Tagung für Ingenieurgeologie. Konferencia. Erlangen, 6.-9.4.2005]

AFC04 Matys, Mirko 20% – Bednárik, Martin 50% – Číž, M. 5% – Magulová, Barbora 20% – Ryšávka, J. 5%: Hodnotenie zosuvného hazardu v trase železnice Kraľovany – Liptovský Mikuláš
Lit.: 4 zázn.
In: Geotechnický seminář – Ostrava 2008. – Ostrava : Česká geotechnická společnost ČSSI, 2008. – S. 1-8
[Geotechnický seminář – Ostrava 2008. Ostrava, 20.2.2008]

 

 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Bednárik, Martin : Komplexné hodnotenie zosuvného rizika, [General base landslide risk assessment]
In: Geológia a životné prostredie 2004. – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. – S. 87-89. – ISBN 80-88974-54-2
[Geológia a životné prostredie – Geology and the environment. Konferencia. Bratislava, 8.-9.6.2004]

AFD02 Pauditš, Peter – Bednárik, Martin : Rôzne spôsoby interpretácie svahových deformácií v štatistickom hodnotení zosuvného charakteru [elektronický dokument]
recenzované
Lit.: 13 zázn.
In: Geológia a životné prostredie 2006 (CD ROM). – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. – S. 1-10. – ISBN 80-88974-78-X
[Geológia a životné prostredie – Geology and the environment. Konferencia. Bratislava, 14.-15.6.2006]

AFD03 Bednárik, Martin 30% – Magulová, Barbora 30% – Matys, Mirko 30% – Ryšávka, J. 10%: Hodnotenie zosuvného hazardu pre líniové stavby na príklade posudzovanej trasy železnice
Lit.: 3 zázn.
In: Geotechnika – 2008 – Geotechnics. – Stupava : ORGWARE, 2008. – S. 27-32. – ISBN 978-80-248-1850-4
[12th International Conference „Geotechnika – 2008 – Geotechnics“ on Techniques, Technologies and Monitoring of the Geotechnical Construction. Podbanské, 10.-12.9.2008]
Ohlasy (1):
[o3] 2010 Havlín, A.: Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů. In: Geotechnika, roč. 13, č. 3-4, 2010, s. 9

AFD04 Holzer, Rudolf 30% – Laho, Marek 30% – Bednárik, Martin 22% – Wagner, Peter 10% – Magulová, Barbora 3% – Michalková, Jana 5%: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska
Recenzované
Lit.: 9 zázn.
In: Geológia a životné prostredie 2008. – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. – S. 53-57. – ISBN 978-80-89343-06-5
[Geológia a životné prostredie – 6. slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 18.-19.9.2008]

AFD05 Magulová, Barbora 25% – Liščák, Pavel 25% – Bednárik, Martin 25% – Havlín, Aleš 25%: Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícka Magura
Recenzované
Lit.: 8 zázn.
In: Geológia a životné prostredie 2008. – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. – S. 122-126. – ISBN 978-80-89343-06-5
[Geológia a životné prostredie – 6. slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 18.-19.9.2008]

AFD06 Matys, Mirko 25% – Rozimant, Kamil 25% – Bednárik, Martin 25% – Schügerl, Radoslav 25%: Kontrola funkčnosti tesniaceho systému pri dynamickom namáhaní
Recenzované
Lit.: 3 zázn.
In: Geológia a životné prostredie 2008. – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. – S. 217-221. – ISBN 978-80-89343-06-5
[Geológia a životné prostredie – 6. slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 18.-19.9.2008]

AFD07 Matys, Mirko 25% – Rozimant, Kamil 25% – Bednárik, Martin 25% – Schügerl, Radoslav 25%: Kontrola funkčnosti geosyntetík počas dynamického namáhania
Lit.: 3 zázn.
In: Geosyntetika v stavebníctve. – Žilina : Žilinská univerzita, 2009. – S. 115-120. – ISBN 978-80-8070-977-8
[Geosyntetika v stavebníctve – 5. medzinárodná konferencia. Žilina, 12.-13.2.2009]

AFD08 Mikita, Slavomír 20% – Frankovská, Jana 20% – Putiška, René 20% – Bednárik, Martin 20% – Vybíral, Vladimír 20%: Conceptual models for landfills in region of Western Carpathians – utility tool for ratiobal approach to investigation, monitoring,evaluation and remediation acts
In: Contaminated Sites Bratislava 2009. – Ivanka pri Dunaji : Ekotoxikologické centrum Bratislava, 2009. – S. 78-82. – ISBN 978-80-969958-4-4
[Contaminated Sites 2009 : International Conference. 2nd, Bratislava, 15.-17.6.2009]
Ohlasy (1):
[o3] 2010 Grinč, M. – Bielik, M. – Mojzeš, A. – Hók, J.: Results of the gravity field interpretation in the Turčianska Kotlina Basin. In: Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol. 40, No. 2, 2010, s.119

AFD09 Laho, Marek 40% – Holzer, Rudolf 10% – Bednárik, Martin 40% – Gregorová, Andrea 5% – Hurtík, Štefan 5%: Historický vývoj a vlastnosti stavebného kameňa v Banskej Štiavnici
Lit.: 16 obr., 1 tab.
In: Kameň pri obnove pamiatok. – Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice´91, 2010. – S. 91-97. – ISBN 978-80-970-219-3-1
[Kameň pri obnove pamiatok. Medzinárodný kurz pre remeselníkov a vedecký seminár. Banská Štiavnica, 22.-26.3.2010]

AFD10 Liščák, Pavel 50% – Bednárik, Martin 50%: Slope deformation hazard assessment in Slovakia [elektronický dokument]
Lit.: 11 zázn., 2 obr., 5 tab.
In: 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering (CD ROM). – Bratislava : Slovak University of Technology, 2010. – nestr. [9 s.]. – ISBN 978-80-227-3279-6
[14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Bratislava, 2.-4.6.2010]

AFD11 Magulová, Barbora 34% – Caporali, Enrica 33% – Bednárik, Martin 33%: Landslide and flood hazard assessment: Levoča region (Eastern Slovakia) case study [elektronický dokument]
Lit.: 33 zázn., 3 obr., 7 tab.
In: 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering (CD ROM). – Bratislava : Slovak University of Technology, 2010. – nestr. [10 s.]. – ISBN 978-80-227-3279-6
[14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Bratislava, 2.-4.6.2010]

 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01 Kubiš, M. – Broska, I. – Bednárik, Martin – Uher, Pavel : Boron and fluorine distribution in the evolved granitic rocks from Hnilec area (Western Carpathians, Gemeric Superunit)
In: LERM 2003. – Brno : Masaryk University, 2003. – S. 42
[LERM 2003. International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Nové Město na Moravě, 20.-25.6.2003]

AFG02 Holzer, Rudolf 25% – Laho, Marek 25% – Bednárik, Martin 25% – Greif, Vladimír 25%: Characteristics and sources of the dimension stone used on significant historic buildings and monuments in Slovakia [elektronický dokument]
In: International Geological Congress Oslo 2008 (CD ROM). – Oslo : International Union of Geological Sciences, 2008. – Nestr. [1 s.]
[33rd International Geological Congress. Oslo, 6.-14.8.2008]

AFG03 Holzer, Rudolf 24% – Laho, Marek 28% – Bednárik, Martin 40% – Greif, Vladimír 5% – Wagner, Peter 3%: Engineering geological inventory of rocks of Slovakia – interactive database of the dimension and crushed stone
In: Journal of Alpine Geology. – Band 49, spec. iss. (2008), s. 45
[PANGEO 2008. Konferencia. Wien, 22.-25.9.2008]

AFG04 Laho, Marek 25% – Bednárik, Martin 25% – Holzer, Rudolf 25% – Rohatsch, A. 10% – Greif, Vladimír 10% – Humer, F. 5%: Is there any relation between dimension stones of Bratislava´s monuments and Petronell und Carnuntum Roman settlements?
In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 10. – Göttingen : EGU, 2008. – S. 17
[5th EGU General Assembly – EGU 2008. Konferencia. Vienna, 13.-18.4.2008]

AFG05 Magulová, Barbora 50% – Bednárik, Martin 50%: Landslide hazard assessment: railway Kraľovany – Liptovský Mikuláš case study
In: 9th International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists. – Krakow : University of Science and technology, 2008. – S. 63. – ISBN 978-83-60958-10-0
[9th International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists. Zawoja, 3.-6.4.2008]

AFG06 Dobes, P – Hrdina, P. – Kotatko, A. – Danihelka, P. – Bednárik, Martin 10% – Krejci, O. – Kasperakova, D. : Risk Mapping Case Study: Industrial Area of Trinec Town (Czech Republic) potentially endangered by floods and landslides
In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 11. – Göttingen : EGU, 2009. – S. EGU2009-13356
[6th EGU General Assembly – EGU 2009. Konferencia. Vienna, 19.-24.4.2009]

 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01 Pauditš, Peter – Bednárik, Martin – Wagner, Peter – Šimon, Ladislav : Hodnotenie a prognóza náchylnosti územia na tvorbu svahových deformácií v Handlovskej doline
In: Mineralia Slovaca. – Vol. 33, č. 3 (2001), s. 308
[Zjazd Slovenskej geologickej spoločnosti 2001 „Banská Štiavnica – mesto na vulkáne“. Banská Štiavnica, 27.-29.6.2001]

AFH02 Bednárik, Martin 100%: Landslide risk assessment – landslide area Hlohovec – Sereď [elektronický dokument]
In: Ochrana území postihnutých ničivými prírodnými pohromami (CD ROM). – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. – nestr. [1 s.]
[3rd JRC Risk Mapping Workshop. Protection of Natural Disaster Disturbed Areas. Vysoké Tatry, 18.-22.11.2007]

AFH03 Laho, Marek 45% – Bednárik, Martin 45% – Holzer, Rudolf 5% – Wagner, Peter 5%: Database of the Dimension and Crushed Stone – Engineering Geological Inventory of Rocks of Slovakia
In: Mineralia Slovaca. – Vol. 41, No. 3 Geovestník (2009), s. 362-363
[10th International conference of young geologists. Herľany, 2.-4.4.2009]

AFH04 Magulová, Barbora 70% – Bednárik, Martin 30%: Landslide hazard assessment for urbanized areas Levoča region case study
In: Mineralia Slovaca. – Vol. 41, No. 3 Geovestník (2009), s. 363
[10th International conference of young geologists. Herľany, 2.-4.4.2009]

 • AFK Postery zo zahraničných konferencií

 

AFK01 Magulová, Barbora 34% – Caporali, Enrica 33% – Bednárik, Martin 33%: Landslide and flood hazard assessment in urban areas of Levoča region (Eastern Slovakia)

In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 12 Göttingen : EGU, 2010. – S. EGU2010-8604
[7th EGU General Assembly – EGU 2010. Konferencia. Vienna, 2.-7.5.2010]

AFK02 Yilmaz, Isik – Keskin, Inan – Marschalko, Marian – Bednárik, Martin 15%: Collapse susceptibility mapping in karstified gypsum terrain (Sivas basin – Turkey) by conditional probability, logistic regression, artificial neural network models
In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 12 Göttingen : EGU, 2010. – S. EGU2010-42-2
[General Assembly 2010. Konferencia. Vienna, 2.-7.5.2010]

 • AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01 Holzer, Rudolf – Laho, Marek – Wagner, Peter – Bednárik, Martin – Greif, Vladimír – Michalková, Jana : Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska : záverečná správa. – 44 s. + 836 s. príl.

 • BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Petro, Ľubomír – Frankovská, Jana – Matys, Mirko 10% [2,3375AH] – Wagner, Peter – Bednárik, Martin 0,97% [0,225AH] – Grünner, Karol – Holzer, Rudolf 1,77% [0,4125AH] – Hrašna, Miroslav 3,19 [0,7415AH] – Hulla, Jozef – Jánová, Vlasta – Kováčik,Miloš – Kováčiková, Mária – Liščák, Pavel 13,12% [3,05AH] – Modlitba, Igor – Ondrášik, Martin 1,33 [0,3085AH] – Ondrášik, Rudolf – Pauditš, Peter – Slivovský, Milan – Vlčko, Ján 2,37% [0,55AH]: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologickýslovník. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. – 465 s.
ISBN 978-80-88974-99-4
Ohlasy (2):
[o3] 2009 Marschalko, M. – Lahuta, H.: The Necessity of Engineering-geological Condition Evaluation in Land-use Planning. In: Informace ČSSI, roč. 15, č. 1, 2009, s. 18-24
[o3] 2009 Marschalko, M.: Geofactors of Rock Workability and Prequaternary Base Type as Significant Marginal Conditions for Future Foundation Engineering. In: Informace ČSSI, roč. 15, č. 1, 2009, s. 9-17

 • BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF01 Laho, Marek 25% – Bednárik, Martin 25% – Holzer, Rudolf 25% – Wagner, Peter 25%: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska
In: Enviromagazín. – Roč. 13, č. 5 (2008), s. 20-21+6 s. prílohy

BDF02 Ryšávka, J. 20% – Matys, Mirko 20% – Bednárik, Martin 20% – Magulová, Barbora 20% – Číž, M. 20%: Hodnotenie zosuvného hazardu v posudzovanej trase železnice v SR
In: Inžinierske stavby. – Roč. 56, č. 2 (2008), s. 43-45

 • DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Bednárik, Martin 100%: Hodnotenie zosuvného rizika pre potreby územnoplánovacej dokumentácie. – Bratislava : [s.n.], 2007. – 118 s.
Doktorandská dizertačná práca (PhD.) – Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 2007
Lit.: 91 zázn.

DAI02 Bednárik, Martin 100%: Štatistické metódy pri hodnotení zosuvného hazardu a rizika. – Bratislava : [s.n.], 2011. – 94 s.
Habilitačná práca (Docent, Doc.) – Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 2011
Lit.: 59 zázn.

 • Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47):

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (6)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (4)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (2)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)

 • Štatistika ohlasov (24):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (5)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (6)

 

Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vedeckej práci
Prednášky, cvičenia, kurzy, terénne cvičenia

Obdobie Predmet Rozsah
od 2002 Výpočtová technika v inžinierskej geológii a hydrogeológii 1 a 2 C2
2002-2009 Výpočtová technika v environmentálnej geológii 1 a 2 C2
od 2002 Aplikácia GIS v inžinierskej geológii C2
od 2003 Využitie diaľkového prieskumu v aplikovanej geológii P1, C2
od 2003 Kurz inžinierskogeologického mapovania 10 dní
od 2004 Hodnotenie geologických hazardov a ich prevencia P2, C2
od 2004 Zakladanie stavieb C2
od 2005 Kurz geodézie 1 týždeň
2005-2007 Problémy inžinierskej, hydrogeológie a env. geol. v Dánsku 9 dní
od 2007 Základy stavebného inžinierstva C1
od 2007 Výskum stability svahov C2
od 2006 Terénne cvičenie 2 – Inžinierske diela v zložitých geologických štruktúrach 5 dní
od 2010 Geomorfológia a kvartér P2
od 2010 Základy geologického prieskumu a baníctva P2
od 2010 Inžinierska geológia v stavebníctve P2, C2
 • Vedenie bakalárskych prác:

Rok 2010
Rudolf Tornyai: Metódy spracovania zosuvného hazardu v prostredí GIS

 • Vedenie diplomových prác:

Rok 2008
Adrián Oslík: Regionálne hodnotenie inžinierskogeologických pomerov v mapách

Rok 2009
Katarína Urbanová: Hodnotenie zosuvného rizika pre časť pohraničného regiónu Turzovská vrchovina Moravsko-Sliezske Beskydy

Rok 2011
Andrej Žilka: Stabilitné zhodnotenie a návrh sanačných opatrení pre havarijný zosuv v Šenkviciach

Rok 2011 Miroslav Griga: Verifikácia prognóznych máp náchylnosti územia na zosúvanie pre železničný úsek Kraľovany – Liptovský Mikuláš

Rok 2012 Rudolf Tornyai: Kvantitatívne hodnotenie zosuvného hazardu pre región Kysúc

 • Školiteľ špecialista pre dizertačnú prácu

Rok 2010
Barbora Magulová: Natural hazards assessment of Levoča region within GIS tools

Rok 2016 

Rudolf Tornyai: Aplikácia neurónových sietí pri hodnotení zosuvného hazardu

 

Oponovanie kvalifikačných prác

 

Mnohonásobné oponovanie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác.