KURZ INŽINIERSKOGEOLOGICKÉHO MAPOVANIA

Cieľ predmetu:

Praktická aplikácia poznatkov získaných z predmetov inžinierskogeologického zamerania pri prieskume a hodnotení konkrétneho územia. Aplikácia geofyzikálnych metód prieskumu. Zostavenie súboru inžinierskogeologických máp územia, posúdenie vhodnosti realizácie projektu vybraného typu stavebnej činnosti v tomto území a zostavenie záverečnej správy.

Stručná osnova predmetu:

2 dni mapovanie v skupinách pod vedením inštruktorov; 5 dní samostatné mapovanie a terénne práce v skupinách, geofyzikálne práce, ukážka vrtnej techniky a vyhodnotenie vrtného jadra; 3 dni spracovávanie podkladov a skresľovanie máp na Katedre inžinierskej geológie, vypracovanie záverečnej správy a príslušných príloh.

Fotky:

IG mapovanie Chminianska Nová Ves (5/2011)