KURZ GEODÉZIE

Cieľ predmetu:

Geodézia – definícia. Meranie dĺžok, uhlov, nivelačné a tachymetrické merania. Trigonometrická a nivelačná sieť. Vytyčovanie uhlu, priamky, profilu. Fotogrametria, mapy a ich klad. Využitie geodézie v geológii. Praktické merania a ich vyhodnocovanie.

Stručná osnova predmetu:

Geodézia – definícia. Meranie dĺžok, uhlov, nivelačné a tachymetrické merania. Trigonometrická a nivelačná sieť. Vytyčovanie uhlu, priamky, profilu. Fotogrametria, mapy a ich klad. Využitie geodézie v geológii. Praktické merania a ich vyhodnocovanie.Zostavenie profilu územím, vytyčovacie práce (prieskumných diel).Zostavenie tachymetrického plánu územia.Vyhľadávanie máp podľa kladu a mierky.