70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie

70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave oslávili učitelia a absolventi na slávnostnej akadémii dňa 9. decembra 2022 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave

Učebné osnovy študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia pozostávajú z náplne dvoch samostatných aplikovaných geologických odborov. Napriek tomu, že obsah každého z nich je dostatočne rozsiahly na existenciu samostatného štúdia, príprava absolventov v oboch odboroch beží od prvopočiatkov na Univerzite Komenského spoločne a ukazuje sa, že práve táto okolnosť je prínosom pre absolventov a bonusom tohto študijného programu. Od svojho začlenenia do univerzitného vzdelávania v roku 1952, študijný odbor sa postupne profiloval, dopĺňal a kreoval svoju náplň, zvyšoval úroveň prípravy absolventov. Vo svojej histórii zaznamenal spolu s pracoviskami, na ktorých sa vyučoval, horšie i lepšie časy. Zo začiatku bolo treba najmä vyriešiť nedostatok priestorov na výučbu a na zriadenie laboratórií, ako aj nedostatok prístrojového vybavenia. Postupne, so zvýšeným  záujmom o absolventov tohto študijného programu v spoločnosti, prišli úspechy, vzostupy a uznanie. Masívnejší rozvoj a stabilita nastali najmä v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia. Náročnejšie časy na uskutočňovanie výučby v tomto programe začali po celospoločenských zmenách v 90-tych rokoch minulého storočia a pretrvajú už desaťročia. V súčasnosti študijný program stále existuje, ako magisterský a doktorandský študijný program, ktoré sú v rámci Slovenska jedinečné a neposkytuje ich iná vysoká škola.

Na slávnostnej akadémii vo Vodárenskom múzeu v Bratislave sa stretlo 120 kolegov, absolventov a partnerov, aby si pripomenuli históriu a súčasnosť štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na UK v Bratislave. Podujatie otvoril prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD., privítal hostí, kolegov, absolventov, vrátane vedenia PriF UK zastúpeného dekanom PriF UK prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., predsedom akademického senátu fakulty doc. Dr. Pavlom Neográdym, DrSc. a prodekankou doc. RNDr. Mariannou Kováčovou, PhD. Úvodný príhovor predniesol dekan fakulty prof. Peter Fedor, DrSc. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. zaslal prof. M. Bednarikovi blahoželanie k výročiu. Nasledovali zdravice hostí – RNDr. Ivana Vadoviča, prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc., RNDr. Eriky Beňákovej, RNDr. Aleny Klukanovej, CSc., RNDr. Anny Patschovej, PhD., RNDr. Ing. Pavla Pospíšila, CSc., doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc., prof. RNDr. Romana Pašteku PhD. a RNDr. Petra Malíka, CSc. Prof. M. Bednarik predniesol prednášku o histórii a súčasnosti štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie v rámci výučby na fakulte. Po prestávke prodekanka doc. M. Kováčová udelila Medailu Dimitrija Andrusova doc. RNDr. Vavrincovi Böhmovi, CSc. a doc. RNDr. Rudolfovi Holzerovi, PhD. za celoživotné dielo a priekopnícku pedagogickú činnosť v odboroch hydrogeológia a inžinierska geológia. Následne prof. Rudolf Ondrášik, prof. Igor Mucha a doc. Rudolf Holzer vystúpili s príspevkami k histórii štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie, ktoré bolo do roku 2020 viazané na Katedru inžinierskej geológie a Katedru hydrogeológie. Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom a spoločenským posedením.

Pri príležitosti jubilea bola vydaná publikácia „70 rokov štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave“, ktorú zostavili M. Bednarik, R. Fľaková, R. Adamcová, T. Durmeková a R. Tornyai (ISBN 978-80-972651-6-8).

Fotogaléria TU